การบินไทย เตรียมแปลงร่างเป็น “สายการบินเอกชนแห่งชาติ”

1. อนาคตของการบินไทยเริ่มมีความชัดเจนขึ้น เมื่อที่ประชุมรัฐมนตรี เห็นชอบให้การบินไทย ยื่นแผนฟื้นฟูกับศาลล้มละลายกลาง “เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด” – นายกฯ ประยุทธ์ กล่าว

2. ครม. ยังเห็นชอบให้ลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในบริษัทการบินไทย จากร้อยละ 51 เหลือร้อยละ 48 เพื่อให้บริษัทการบินไทย พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยสัดส่วนหุ้นที่ลดลงขายให้กับกองทุนวายุภักษ์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกระทรวงการคลัง

3. รัฐบาลยืนยันว่าจะสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้แม้จะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาล จึงขออนุญาตให้การบินไทยเข้าไปอยู่ภายใต้การคุ้มครองของศาลและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งของศาล ซึ่งศาลจะมีการพิจารณาแต่งตั้งมืออาชีพมาบริหารจัดการการฟื้นฟูการบินไทย

4. วิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวที่การบินไทยจะยังคงสามารถประกอบกิจการและดำเนินการต่อได้ พนักงานการบินไทยกว่า 2 หมื่นคนจะมีงานทำต่อไป “ไม่ถูกลอยแพ”

5. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ แม้จะเป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย แต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการเลิกหรือชำระบัญชีบริษัท การบินไทย หรือต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด

6. ในทางตรงกันข้าม การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายในครั้งนี้ จะส่งผลให้การบินไทย สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

7. ในกระบวนการเข้าสู่การจัดทำแผนฟื้นฟู การบินไทย จะต้องส่งเรื่องให้ศาลล้มละลายกลาง ขอจัดทำแผนฟื้นฟู เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการมืออาชีพ เมื่อศาลล้มละลายกลาง รับคำร้องแล้ว จะส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เข้าไปดูแลกิจการ

8. อย่างไรก็ตาม ศาลฯ จะมีคำสั่งตามข้อกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนสภาพการบินไทยให้เป็นบริษัทเอกชน เพื่อให้การบริหารแผนฟื้นฟู เกิดความคล่องตัว สามารถตัดสินใจเจรจากับเจ้าหนี้ได้เลย ไม่ต้องกลับไปรายงานกับหน่วยงานรัฐบาลที่กำกับดูแลอีก

9. ดังนั้น สถานะของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย หากเข้าแผนฟื้นฟูและสิ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจนั้น จะต้องเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จะใช้กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นตัวกำกับการดำเนินกิจกรรมทางกฎหมาย ขณะที่บริษัทเอกชนก็สามารถมีสหภาพแรงงานได้ แต่จะอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน

10. ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอแผนฟื้นฟูให้กับทางเจ้าหนี้ ซึ่งหากหากเจ้าหนี้ไม่เห็นด้วยกับผู้ทำแผนที่การบินไทยเสนอมา ก็อาจมีการคัดค้าน ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้ ศาลก็จะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ แต่ยังไม่ตั้งผู้ทำแผน จนกว่าจะตกลงกันได้ว่าจะให้ใครเป็นผู้จัดทำแผน

11. ในการจัดทำแผน ต้องแล้วเสร็จในระยะเวลา 3 เดือน แต่สามารถขยายเวลาได้ รวมเบ็ดเสร็จแล้วต้องใช้เวลาไม่เกิน 5 เดือน ซึ่งแผนดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ และศาลล้มละลายกลางก่อน จึงจะสามารถบริหารแผนต่อไปได้ โดยมีระยะเวลากำหนดไว้ในแผน ไม่เกิน 5 ปี

12. หากการบินไทยทำแผนฟื้นฟูไม่สำเร็จ ก็ต้องเดินเข้าสู่ขั้นตอนการล้มละลาย เพื่อให้ศาลล้มละลายตั้งพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จัดทำบัญชีทรัพย์สิน ขาดทอดตลาดแบ่งให้เจ้าหนี้ ตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป

13. อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่า จะทำให้บริษัทการบินไทย กลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติอีกครั้ง

14. ที่แน่ๆ เช้านี้หุ้นการบินไทยหลังมีข่าวเข้าแผนฟื้นฟู วิ่งไปติดซีลลิ่ง 14.63% ปรับขึ้น 0.60 บาท มาอยู่ที่สูงสุด 4.70 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 630.91 ล้านบาท

Photo : Pixabay

hemm team
hemm team

• The magazine for Sharp Living, Travel Design and Lifestyle for men •