สิงห์

SANTIBURI SAMUI

26 เป็นตัวเลขจำนวนปีที่ “สันติบุรี สมุย…